• دفاع از رئیس جمهور صیانت از آرای مردم است
    استاندار خوزستان:
    دفاع از رئیس جمهور صیانت از آرای مردم است
    استاندار خوزستان گفت: دفاع از رییس جمهور و دولت ایشان، دفاع از رای مردم و صیانت از آن است. مردم باید به این باور برسند که رایشان در تصمیمات دولت و رییس جمهور تاثیرگذار است و رییس جمهور به همه تعهدات خود به آنان پایبند است.این دولت برآمده از رای مردم ...

اخبار خوزستان
افق روز افق روز افق روز افق روز افق روز افق روز