» مانور نظامی
  • ماجرای اولین مانور نظامی ایران و لاف بزرگ برای شکست روس‌ها
  • مجله فارس پلاس ـ امین رحیمی: برخی نخستین‌های نظامی در دوره رضاخان اتفاق افتاد؛ اغلب هم به دلیل شرایط رو به تغییر جهان در آن روزگار. در اوایل دوره پهلوی اول، ارتشی با ۵ لشکر در تهران، تبریز، همدان، اصفهان و مشهد سازماندهی شد که حدود ۴۰ هزار نفر نیرو داشت. از سال ۱۳۰۵ نیز نیروی […]